Miljøvurdering

Miljøvurderingen af Kommuneplan 2022 er udarbejdet iht. Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Målet med miljøvurderingen er at sikre, at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelsen af planforslaget.

Miljøvurderingen vurderer, hvorvidt og i hvilket omfang der forventes at være væsentlige indvirkninger på relevante miljøfaktorer. Den beskriver og vurderer relevante alternativer, herunder 0-alternativer, samt beskriver overvågningsprogrammer.

Miljøvurderingen har været fremlagt i offentlig høring sammen med Forslag til kommuneplan 2022.

Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i miljøvurderingen af kommuneplanen og den offentlige høring. Den sammenfattende redegørelse redegør overordnet for, hvordan miljøhensyn indgår i planen, hvordan høringssvar fra den offentlige høring er taget i betragtning, hvorfor planen er valgt på baggrund af andre rimelige alternativer, der også har været behandlet (0-alternativet), og hvordan planens indvirkning på miljøet overvåges.