Hovedstruktur

Udviklingsstrategi
I Slagelse Kommune har vi vedtaget en udviklingsstrategi, som stiller skarpt på fire overordnede emner, der skal skabe retning i kommunens prioritering af indsatser og tiltag. De fire emner er uddannelse, erhverv, boliger og bæredygtighed.

De fem indsatsområder under Uddannelse har som overordnet målsætning at gøre uddannelse til en fundamental søjle i udviklingen af kommunen. Campus Slagelse og koblingen til de øvrige uddannelsesinstitutioner skal styrke byens uddannelsesprofil, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, talentudviklingen skal fremmes, synergi mellem erhvervslivet, uddannelserne og kommunens institutioner skal højne uddannelsesniveauet, og det skal være attraktivt at lære og studere i Slagelse Kommune.

Under Erhvervsudvikling stiller vi skarpt på kommunens styrker og potentialer. Attraktive, motorvejsnære erhvervsarealer skal prioriteres og udvikles, detailhandlen i særligt Slagelse by skal løftes, Campus Slagelse skal ses som vigtig aktør i erhvervsudviklingen, kommunen som hjemsted for mange offentlige arbejdspladser skal profileres, og Stigsnæs Havns potentialer skal udnyttes. Overordnet skal der investeres i det faktum, at Slagelse er centralt placeret; erhvervsarealer ved motorvejen, detailhandel og campus ved jernbane samt Stigsnæs Havn.

Inden for Boligudvikling skal vi prioritere at bygge mere af det, vi ikke har nok af. Vi skal skabe rammerne for, at der kan bygges boliger til ældre ud fra, hvad de ældre efterspørger, at de studerende kan bo tæt på studie og byliv samt, at der kan bygges med fokus på at skabe alternative boformer. Bymidterne skal fremstå præsentable og være købstædernes visitkort, den almene sektor skal gives et løft i forhold til at sikre almene boligområder i balance, og i landdistrikterne vil kommunen fortsat have fokus på borgerdreven innovation og indsatser, der kan understøtte landsbyernes udvikling.

Udviklingen af kommunen skal ske på et bæredygtigt grundlag med fokus på synergi og merværdi, der skaber handling her og nu til glæde for de kommende generationer. I alle typer af planer, projekter og indsatser skal det sikres, at alle bidrager til løsninger, der reducerer energiforbruget, øger genanvendelsen, beskytter grundvandet, sikrer biodiversiteten og mindsker miljøbelastningen. Det overordnede mål er at reducere CO2-udledningen med mindst 70 % frem mod 2030 og være CO2-neutral i 2050.

Udviklingsstrategi

Bæredygtighedsstrategi
I Slagelse Kommune ønsker vi at understøtte en bæredygtig udvikling. I vores nye bæredygtighedsstrategi adresserer vi udfordringerne inden for klima, biodiversitet og ressourceforbrug med håb om at sætte en dagsorden, der er proaktiv, fremadskuende og mulig at realisere internt, på tværs af sektorer i kommunen, og eksternt i dialog med vores samarbejdspartnere.

Som kommune gør vi en forskel dér, hvor vi kan: I egen drift, som indkøber, gennem driften af de kommunale opgaver, som bygherrer og i vores service til borgerne, erhverv og uddannelse.

Vi vil afprøve og understøtte forskellige samarbejdsformer, partnerskaber, borgerdrevne tiltag mv. for sammen med engagerede lokalsamfund, institutioner, erhvervslivet og borgere at udvikle Slagelse Kommune i en bæredygtig retning.

Vores forståelse af bæredygtighed matcher FN’s verdensmål og arbejdet med de tre bundlinjer; miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. På den måde skaber og sikrer vi synergier og merværdi.

Vores bæredygtighedsstrategi skal også være konkret, så vi kan handle. I strategiens handlingsplan er fokus på tre valgte temaer: Klima, Biodiversitet og Ressourcer og cirkulær økonomi.

Klima: Vi skal reducere CO2-udledningen fra kommunens geografiske område i 2030 med 70 %, og i 2050 går vi efter en netto-nul udledning. Vi arbejder med indsatser inden for energiområdet, transport og landbrug. Det vil vi f.eks. gøre ved at udfase fossile biler og materiel, etablere el-ladestandere, omstille energiforsyningen til CO2-neutral, arbejde med energibesparelser i boliger, skovrejsning og fremme cykling. Indsatserne vil blive fremmet gennem blandt andet DK2020-projektet. 

Biodiversitet: Vi ønsker at fremme biodiversiteten og beskytte truede dyr, planter og naturmiljøer. Det vil vi f.eks. gøre ved at skabe nye levesteder til naturen i byens parker og grønne områder, i landsbyer og ved institutioner samt i det åbne land.

Ressourcer og cirkulær økonomi: For at mindske ressourceforbrug og fremme den cirkulære økonomi sætter vi særligt fokus på indsatser inden for indkøb, byggeri, fødevarer samt affald og genanvendelse. Vi vil f.eks. mindske affald og genanvende materialer, når vi river ned og bygger nyt, vi vil efterspørge og støtte bæredygtige leverancer hos de lokale virksomheder og opbygge viden og nye vaner hos storskraldsindsamlere, ejendomsfunktionærer og borgerne.

Bæredygtighedsstrategi

Handleplan til Bæredygtighedsstrategien

Bosætning
I Slagelse Kommune handler bosætning om at tilbyde et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og studere.

Slagelse Kommune styrker bosætningen ved at:

  1. Sikre de rette rammebetingelser for boliginvesteringer
  2. Understøtte en bæredygtig boligudvikling, der skaber mobilitet på boligmarkedet.
  3. Øge arbejdsudbuddet og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunens arbejdspladser
  4. Styrke Slagelse som uddannelsesby med flere uddannelser, flere studieboliger og mere studieliv
  5. Sikre rammerne for Det gode liv med fokus på børneliv, fællesskaber, gode oplevelser og plads til at leve.
  6. Sørge for, at fortællingen om de gode grunde til at flytte til Slagelse bliver fortalt.

Der er mange gode grunde til at flytte til Slagelse Kommune. Dem har vi samlet i en fælles kernefortælling under overskriften Storebæltsforbindelse – til det gode liv. Fortællingen bygger på tre styrkepositioner, som giver et fælles afsæt for kommunikationen om kommunen: 1) Vores unikke beliggenhed ved Storebælt, som både forbinder os med fantastiske kyst- og naturområder og med resten af landet mod vest og øst, 2) vores tilbud om det gode liv med grundlag i de oplevelser og fællesskaber, der findes i de tre købstæder, landsbyerne, landområderne og øerne, og 3) vores rige muligheder for uddannelse og karriere med fokus på Slagelse som uddannelsesmetropol. Det hele samles i begrebet forbindelse som det knudepunkt af muligheder, sammenhænge og forbundne fællesskaber, der karakteriserer Slagelse Kommune.

Kernefortællingen er for alle, men vi gør en særlig indsats for at synliggøre kommunens attraktivitet overfor fire grupper: studerende, yngre børnefamilier, job-tilflyttere og etablerede med voksne børn.

Boligpolitik
Boligpolitikken er byrådets aktive stillingtagen til og vision for boligudbygningen i købstæderne og skal ses i sammenhæng med kommunens målsætninger for bosætning. Det er administrationens værktøj i dialog med eksterne interessenter og en fælles forståelsesramme for alle, der ønsker at være med til at udvikle Slagelse Kommune.

For at kunne understøtte en bæredygtig udvikling i købstæderne skal vi forholde os til, hvilke typer af boliger vi ønsker at opføre - og hvorhenne. Hvis vi ønsker at skabe blandede byer, skal det også være tydeligt i de rammer, vi lægger ned over vores købstæder. Det er ikke et succeskriterie i sig selv, at der opføres nye boliger, hvis der alene opføres én type af boliger, som ikke tiltrækker de målgrupper, vi primært har fokus på at tiltrække. Intentionen med boligpolitikken er derfor at skabe grundlag for, at der kan skabes flere af de boliger, vi vurderer, der er behov for ud fra en aktiv stillingtagen til, hvilke købstæder vi ønsker at udvikle.

Boligpolitikken har, ligesom de øvrige dele af kommuneplanen, et sigte på 12 år. Det vil sige, at tiltagene skal ses i et langsigtet perspektiv. Formålet er at sikre, at fremtidens byudvikling ikke alene baserer sig på markedets efterspørgsel i et øjebliksbillede men snarere ud fra en betragtning af, hvad der på den lange bane vurderes at være de rigtige løsninger. Boligpolitikken skal med andre ord sikre, at der foretages en gennemtænkt boligudbygning, der skaber attraktive by- og boligområder, der bidrager positivt til kommunens økonomi, og som skaber en hensigtsmæssig demografisk udvikling.

Boligpolitik

Almen boligstrategi
Den almene sektor skal bidrage til en bæredygtig og attraktiv kommune med boligområder i balance.

Bæredygtigheden kan understøttes ud fra 3 parametre: Det økonomiske, det sociale og det arkitektoniske/energimæssige: 

Det økonomiske med fokus på kloge omdannelser og forbedringer, nybyggeri der kan tiltrække flere målgrupper og tilflyttere og effektiv drift med henblik på at sikre tryghed i lejens udvikling. 

Det sociale med fokus på udvikling og fornyelse af det almene beboerdemokrati, udvikling af fællesskaber og fysiske fællesområder med høj kvalitet og fokus på udviklingsplanerne for Ringparken og Motalavej. 

Det arkitektoniske/energimæssige med fokus på at sikre kvaliteten i det bestående byggeri ved kloge renoveringer og forbedringer, omdannelse af boligområder med øje for fremtidens behov og beboere, kvalitet i nybyggeri som vigtigste parameter og fokus på energimæssig bæredygtighed.

De almene boligorganisationer kan, som vigtige samarbejdspartnere, i planperioden understøtte den attraktive kommune ved blandt andet at bidrage til at sikre, at der opføres ungdomsboliger, primært i Slagelse, boliger målrettet seniorer i alle dele af kommunen og boliger til målgrupper med særlige behov. 

Derudover skal der i planperioden være fokus på:

  • Fornyelse og omdannelse af Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør. Nye boliger, blandede ejerformer tilsat øget tilgængelighed, nye funktioner og ny infrastruktur skal have højeste prioritet i samarbejdet mellem almene boligorganisationer og Slagelse Kommune.
  • At der ved udvikling af nye større boligområder, eller ved omdannelse af eksisterende byområder, indtænkes blandede ejerformer og diversitet i målgrupper. Her kan almene boliger bidrage til områders udvikling og realisering samt sikre sammenhængskraft og diversitet i boligområders udvikling.

Strategi for boliger til ældre
Slagelse Kommunes strategi for boliger til ældre sætter retningen for arbejdet med at sikre fremtidens boliger til ældre. Det overordnede mål er, at der i Slagelse Kommune findes et mangfoldigt udbud af boliger til ældre, som imødekommer borgernes behov og efterspørgsel.

Strategien arbejder med følgende målsætninger:

Boliger til alle
Der bliver flere ældre de kommende år. Derfor skal det fremadrettede behov for pleje- og ældreboliger dækkes. Samtidig skal det sikres, at pleje- og ældreboliger er demensvenlige.

Længst mulig i ønsket bolig
Borgere, der ønsker det, skal have mulighed for at bo i egen bolig og i eget lokalområde længst muligt – blandt andet ved at sikre nødvendige tilpasninger af boligen.

Blandet boligmasse og plads til forskellighed
Ældre borgere har forskellige boligønsker og behov. Derfor skal der være forskellige boligformer til ældre i Slagelse Kommune.

Tilgængelighed
Boliger til ældre skal have fokus på tilgængelighed og være lette at vedligeholde. Der skal være mødesteder, aktivitetsmuligheder i området og nem adgang til blandt andet kollektiv transport og indkøb.

Tidssvarende boliger
Boliger til ældre i Slagelse Kommune skal være tidssvarende og med nødvendig moderne teknologi, der kan understøtte borgeren i at være selvhjulpen længst muligt.

Handleplanen, der løber over en 4-årig periode, beskriver de handlinger, der kan sættes i værk for at indfri målsætningerne.

Strategi for boliger til ældre

Handleplan til Strategi for boliger til ældre

Arkitekturpolitik
Vi har de seneste år oplevet en stigende vækst i Slagelse. Der bygges flere boliger og mere erhverv, og selv om samfundet står over for en vis afmatning, vil der også blive bygget i Slagelse i de kommende år. De mange nye projekter, der er skudt op, har fået byrådet til at tale om, at kvantitet i sig selv ikke er et succeskriterie: Der skal også være kvalitet i byggeriet og byudviklingen.

Byrådet har derfor besluttet, at Slagelse Kommune fremadrettet skal have en arkitekturpolitik, der kan fungere som et grundlæggende dialogredskab, når byerne skal udvikles. Arkitekturpolitikken fastholdes i kommuneplanen. Med tre ret forskellige købstæder og en række mindre byer, er det ikke muligt inden for den givne tidsramme at komme hele vejen rundt. Det er i stedet prioriteret, at den første arkitekturpolitik har fokus på hovedbyen Slagelse, hvor der bygges mest. Efterfølgende udarbejdes en fælles arkitekturpolitik for de to havnebyer Korsør og Skælskør. Herefter skal det vurderes, om der er behov for at udarbejde en eller flere politikker for andre områder i kommunen.

Arkitekturpolitikken bygger på 5 arkitekturprincipper, der udgør et grundlæggende værdisæt for arkitektur i Slagelse Kommune. Ovenpå den ligger selve politikken, der er beskrevet i tre temaer: byen, byrummene og bygningerne. Selve arkitekturpolitikken er relativ kortfattet og udgør som sådan grundlaget for mere detaljerede, emnebestemte arkitekturguides. Arkitekturguides er værktøjer, der har til formål at fremme dialogen om arkitektur – mellem alle parter: bygherre, rådgivere, myndighed og brugerne/borgerne. Det er afgørende, at vi får taget mere kvalificerede og tidligere dialoger, der kan gøre arkitekturen til et vigtigt omdrejningspunkt for kommunens udvikling, ikke blot i forhold til æstetik men også i forhold til bæredygtighed, tilgængelighed mv.

Arkitekturpolitikken tages op til revision, når kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Nye udgivelser af både arkitekturpolitik og arkitekturguides vedtages formelt i den forbindelse. Før de indarbejdes i kommuneplanen, kan nye udgivelser tages i brug, når byrådet har truffet politisk beslutning herom. 

Arkitekturpolitik

Arkitekturguide 1