11.2 Kysten

Med 180 km kyst kan Slagelse Kommune i særlig grad tilbyde muligheder for overnatninger og oplevelser tæt på vandet. Slagelse Kommune vil i planperioden arbejde for at formidle og synliggøre mulighederne for overnatning og oplevelsesmuligheder ved kysten. Slagelse Kommune vil endvidere arbejde for tiltag inden for kyst- og naturturisme ved at fokusere på at kunne tilbyde mere end blot enkeltstående oplevelser.

11.2.1 Turismeinstitutionerne til overnatning ved kysten fremgår af kortbilag 11.2.

11.2.2 Nye anlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser, og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse, og skal tilpasses landskabet (jf. retningslinjerne under 9.4 Landskab) og områdets kontekst.

11.2.3 Der kan ikke placeres nye anlæg uden tilknytning til eksisterende byområder eller sommerhusområder.

11.2.4 Eksisterende turismevirksomheder inden for strandbeskyttelseslinjen kan søge om dispensation til at opføre mindre anlæg på deres ejendom i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, f.eks. en pavillon, en tennisbane eller en petanquebane.

11.2.5 I sommerhusområder kan der etableres tiltag, der er afhængig af kystnær placering, jf. 7.4 Sommerhusområder.

11.2.6 I sommerhusområderne S2, Stillinge Strand, og S9, Kobæk Strand, kan der etableres tiltag, der er afhængig af en kystnær placering eller som kan fremme fritids- og turismerelaterede aktiviteter, jf. 7.4 Sommerhusområder.

Lokale forhold:
11.2.7 Der kan planlægges for en ny campingplads ved Kobæk. Se afsnit 7.3 anlægsområder.

Kobæk Camping
Anlægsområdet til en ny campingplads ved Kobæk, som har været en del af Kommuneplan 2021, fastholdes i Kommuneplan 2022, da det fortsat vurderes, at det kan bidrage positivt til turismeudviklingen i den sydlige del af kommunen, hvis der bliver mulighed for at etablere en ny campingplads i Kobæk.

Arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen, bag et eksisterende sommerhusområde. Bevaring af anlægsområde til campingplads i området vil understøtte den rekreative udnyttelse af området, som i forvejen er planlagt med sommerhusområde, rekreativ skovrejsning mm. Arealet ved Kobæk og Vasebro har siden 90’ernes regionplaner været udlagt til rekreative formål med netop kystnær beliggenhed som en attraktion. Det nuværende anlægsområde til campingplads er det sidste tilbageværende af et større udlæg til turismefaciliteter i området.

På baggrund af kommunens turistpolitiske overvejelser og det forhold, at området er beliggende som en del af et samlet turismeområde med kystnærplacering som attraktion, er beliggenheden af et anlægsområde til campingplads i området ikke i strid med de hensyn og det formål, kystnærhedszonen skal varetage.

Bildsø Camping
Bildsø Camping, som ligger i den nordlige del af kommunen ved skov og tæt på vand og med tilknytning til en feriekoloni, rummer et stort potentiale i forhold til kyst- og naturturisme. Slagelse Kommune vil derfor i planperioden undersøge muligheder for at udvikle Bildsø Camping med henblik på modernisering og eventuel udvidelse. Bildsø Camping er omringet af fredskov, hvilket giver nogle restriktioner. I den forbindelse kan det undersøges, hvorvidt det er muligt at udvide campingpladsen på den anden side af Drøsselbjergvej.

Erhvervsturisme
Erhvervsturismesamarbejdet skal styrkes og gerne udbygges. Kro, campingpladser og lystbådehavn står for en stor del af fritidsturismen. En fælles markedsføring af mulighederne for fritidsturisme kunne fremme markedsføringen af Slagelse Kommune som turismedestination.

Overnatning
Der er mange muligheder for overnatning i kystområderne – både på mindre og større hoteller, campingpladser, i lystbådehavne eller i lejede sommerhuse. En del af disse ligger tæt på eller i tilknytning til byområder.

Ved kysten findes følgende overnatningsmuligheder:

Hoteller:

  • Musholm Bugt Feriecenter
  • Comwell Klarskovgaard
  • Lodskroen, Bisserup
  • Kobæk Strand

Campingpladser:

  • Bildsø Camping
  • Bisserup Camping

Lystbådehavne:

  • Bisserup

Andet:

  • Sommerhuse
  • B&B steder
  • Primitive lejrpladser/shelterpladser

Autocampere har mulighed for at overnatte på de fleste af kommunens campingpladser.

Spredt langs kysten findes desuden mange B&B steder (bed and breakfast) samt muligheder for at leje et privat sommerhus eller primitiv overnatning i medbragt telt eller i et shelter.

Kysten ud mod Storebælt fra Knivkær til Drøsselbjerg Strand mod nord er præget af sommerhusområder. Det er primært i dette område, at turister lejer sommerhuse for at holde ferie i Slagelse Kommune. Planloven giver mulighed for, at Slagelse Kommune kan udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen mod, at andre, ubebyggede sommerhusområder tilbageføres til landzone. Slagelse Kommune vil i planperioden, såfremt der åbnes op for en ny ansøgningsrunde for udlægning af nye sommerhusområder, arbejde for at kunne udlægge nye sommerhusområder eller udvide eksisterende.

For at understøtte eksisterende turismevirksomheder beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen giver planloven mulighed for, at der kan etableres mindre anlæg til gavn for besøgende. Disse anlæg, værende eksempelvis tennis- og petanquebaner, skal forsøges indpasset med respekt for eksisterende bebyggelse og omgivelser.

For at fastholde og udbygge anvendelsen af private sommerhuse er det vigtigt, at de servicefunktioner, der er i sommerhusområderne i sommermånederne, opretholdes og markedsføres.

Kyst- og naturturisme
I forbindelse med kyst- og naturturisme er der særligt fokus på at understøtte vandaktivitet, som samtidig giver naturoplevelser af særlig karakter. I den forbindelse er der fokus på Tude Ådal, Musholmbugten samt dobbeltkysten ved Glænø/Skælskør med henholdsvis kano- og bådroning samt havkajak. Med udgangspunkt i den enestående naturoplevelse dette giver i forhold til fugleliv, flora og liv på vandet ønsker Slagelse Kommune at understøtte tiltag, der fremmer flere aktiviteter på vandet.

Stillinge Strand og Kobæk Strand rummer i dag flere forskellige funktioner og aktiviteter, der udgør et turismemæssigt potentiale. Slagelse Kommune ønsker at styrke turismen og koncentrere udviklingen i de centre, hvor der vurderes at være potentiale og kapacitet. Kommuneplanen åbner derfor op for muligheden for etablering af mindre virksomheder og tiltag i Stillinge Strand og Kobæk Strand, der kan give mulighed for at udbygge de eksisterende servicefunktioner og turismeaktiviteter.

Endvidere er der i planperioden fokus på at fremme de mange oplevelser forbundet med sejlads.

Fiskeri
Slagelse Kommune rummer store muligheder for udøvelse af det rekreative fiskeri, som en sund og turismeskabende fritidsinteresse, som også Destination Sjælland omtaler. Udgangspunktet er, at lystfiskeri skal være bæredygtigt. Kysten i Slagelse Kommune har et af Danmarks største potentialer for fiskeri efter havørred, hornfisk, torsk, fladfisk mm.

Langs kysterne i Slagelse Kommune findes således et væld af fiskemuligheder. Uanset om man er en dreven lystfisker eller ej, så er der i sæsonen gode muligheder for at fange havørreder.

Slagelse Kommune vil arbejde for, at den nuværende tilstand i vandløb, søer og kyster bliver forbedret, sådan at de vilde fiskebestande får bedre forudsætninger for at reproducere sig. Kommunen vil også arbejde for bedre adgangsforhold langs kommunens strande, hvor fiskeriet udøves.

Slagelse Kommune vil i planperioden undersøge muligheden for yderligere samarbejder, der kan være med til at sætte fokus på bæredygtigt lystfiskeri, herunder Fishing Zealand.

Oplevelser
Området ved og i nærheden af kysten er et fokusområde i forhold til turisme og oplevelser i Slagelse Kommune. Hav, strand og sejlsport er væsentlige temaer i turismesammenhæng, og i landliggerturisme. Kystens rekreative betydning for turisme – både fritidsturisme og erhvervsturisme – er veldokumenteret. Ved Slagelse Kommunes lange kystlinje er der oplevelser for enhver smag, idet kulturarven ligesom i resten af kommunen har en fremtrædende plads.

Ved Slagelse Kommunes kyster ligger mange herregårde og store naturområder, der med fordel kan opleves i sammenhæng med andre rekreative og kulturelle tilbud langs kysterne, i det åbne land og i byerne. Kystområderne indeholder mange og forskelligartede oplevelser.

Nogle af disse udgør fysiske lokaliteter – gravhøje, herregårde, landsbyer, natur og museer. Andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet. Fortællingerne er ofte knyttet til fysiske lokaliteter – eksisterende eller for længst forsvundne. Det er vigtigt at udbrede kendskabet til disse kulturhistorisk vigtige steder og fortællinger – ikke bare i turismesammenhæng og for Slagelse Kommunes egne borgere, men også for eftertiden.

Kystområdet fra Bisserup og til Agersø og Omø er udpeget med potentiale som regional naturpark. Området indeholder mange biologiske, geologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. Forudsætningerne er til stede for at udvikle en naturpark. På øerne og langs kysten vil attraktive turistaktiviteter kunne udbygges. Skælskør vil sammen med bl.a. Bisserup kunne facilitere naturparken med overnatningsmuligheder, spisesteder, indkøb mv. I planperioden vil mulighederne for at understøtte en naturpark blive undersøgt.

Turistpolitiske overvejelser