8.2 Støjfølsomme anlæg

Støj kan ikke undgås. Men gennem planlægning skal vi sikre, at der er rimelige forhold for både det, der støjer, og det der ligger rundt om. Det gælder, hvad enten der er tale om virksomheder, veje, jernbaner, flyvepladser, vindmøller, skydebaner eller forsvarets øvelsesområder. Støjgrænser skal være definerede og skal accepteres af både dem, der støjer, og dem der skal sikres mod støj.

Støjfølsomme områder/virksomheder
8.2.1 Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser anvendes, når der skal placeres ny støjfølsom anvendelse op til virksomheder og erhvervsområder.

8.2.2 Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser anvendes, når der skal placeres nye virksomheder op til støjfølsom anvendelse af eksisterende arealer.

8.2.3 Ved lokalplanlægning for nye erhvervsområder skal der redegøres for støjforholdene i naboområder og for de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde kommuneplanens retningslinjer.

8.2.4 Ved lokalplanlægning for nye støjfølsomme områder skal der redegøres for støjforholdende i naboområder og de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde kommuneplanens retningslinjer.

Støjfølsomme områder/veje og jernbaner
8.2.5 Ved placering af nye støjfølsomme områder i nærheden af veje og jernbaner må støjniveauet i området normalt ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lydniveau (fra veje og jernbaner) i støjfølsomme områder.

8.2.6 Ved placering af nye veje op til støjfølsomme områder bør det tilstræbes, at lydniveauet i de støjfølsomme områder ikke overstiger de værdier, som er anført i Miljøstyrelsens vejledning på området.

8.2.7 Ved anlæg af nye jernbaner bør der ske en afvejning af støjhensynet og de andre hensyn, som ønskes varetaget ved etableringen af jernbanen.

Støjfølsomme områder/flyvepladser
8.2.8 Ved placering af nye støjfølsomme områder i nærheden af flyvepladser må støjniveauet i området ikke overstige 45 dB DENL.

8.2.9 Ved placering af nye eller ved udvidelse af eksisterende flyvepladser skal der udlægges konsekvensområder. Konsekvensområderne skal sikre, at nye støjfølsomme områder ikke placeres, så støjniveauet i området overstiger 45 dB DENL i nærheden af små lokale flyvepladser og 50 dB DENL i nærheden af flyvepladser af regional betydning. Det skal tilstræbes, at støjniveauet ved eksisterende støjfølsom bebyggelse holdes under 45 dB DENL.

Støjfølsomme områder
8.2.10 Nye støjfølsomme områder må ikke placeres nærmere end 1 km fra støjende enkeltanlæg (herunder skydebaner og motorbaner), medmindre det forinden dokumenteres, at støjniveauet i området er tilfredsstillende. Placeringen af nye støjende enkeltanlæg skal ske under hensyntagen til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, herunder støjfølsom landbrugsproduktion og fritliggende kirker.

Vindmøller
8.2.11 Den samlede støjbelastning fra nye vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:
1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land:
- 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. (gælder ikke ejers beboelse)
- 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s. (gælder ikke ejers beboelse)
2) I det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom arealanvendelse:
- 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
- 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
3) Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s.

Forsvarets anlæg
8.2.12 Støjkonsekvensområde omkring Forsvarets anlæg fremgår af kortbilag 8.2 (støjkonsekvensområde).

8.2.13 Der kan ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvensområder om Forsvarets anlæg, herunder skydebaner, med mindre det er godtgjort, at der ikke bliver miljømæssige problemer.

Stigsnæs havn
8.2.14 Der fastlægges særlige grænseværdier for støjbelastningen fra aktiviteter på en fremtidig havn på Stigsnæs:
Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overstige:
- 50 dB(A) ved nærmest liggende bolig,
- 60 dB(A) i de omliggende områder i landzone, og
- 65 dB(A) i de omliggende internationale naturbeskyttelsesområder på vand.

Erhvervsområder/boligområder m.v.
Ved placering af virksomheder i erhvervsområder er det vigtigt, at støjgrænser ved nærliggende boligområder eller enkeltboliger ikke overstiger støjgrænser gældende for boligområdet/enkeltejendommen.Ved lokalplanlægning for erhvervsområder skal de støjmæssige hensyn uden for selve erhvervsområdet vurderes, så eventuelle foranstaltninger i form af zoneinddeling, støjvolde o.l. kan indarbejdes i lokalplanen. Omvendt skal det ved lokalplanlægning for støjfølsom anvendelse sikres, at tilladte støjgrænser gældende for nærliggende erhvervsområder ikke fører til, at vejledende støjgrænser for den påtænkte støjfølsomme arealanvendelse overskrides.

Virksomheder
Støj fra virksomheder reguleres efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og diverse vejledninger. For at hindre støjgener fra virksomheder er det dog hensigtsmæssigt at inddrage støjhensynet ved planlægningen af arealanvendelsen. Virksomheder der, selv efter at have dæmpet støjudsendelsen, medfører støjgener, bør placeres i erhvervsområder.

Veje, jernbaner, støj fra biler, tog og fly
Veje, jernbaner, støj fra biler, tog og fly mv. reguleres af nationale bestemmelser, f.eks. ved typegodkendelse af køretøjer. Sådanne bestemmelser har kommuneplanen ikke indflydelse på. Støj fra veje, jernbaner og flyvepladser kan afbødes ved planlægningsmæssige foranstaltninger. Det kan ske ved en hensigtsmæssig placering af nye, støjfølsomme arealer i forhold til eksisterende eller planlagte støjende anlæg. Det kan også ske ved en hensigtsmæssig placering af nye støjende anlæg i forhold til eksisterende eller planlagte støjfølsomme områder. Støj fra eksisterende veje kan reduceres ved afskærmning med støjskærme og støjvolde. Støjen kan reduceres ved kilden ved at sænke kørselshastigheden og ved at reducere trafikmængden f.eks. ved etablering af omfartsveje. Valg af belægningstype kan have betydning for støjniveauet. Der er ingen lovmæssige krav, som forpligter vejbestyrelser til at sikre vejens omgivelser mod støj fra eksisterende veje.

Vil du vide mere

Retsinformation