Landsbyer

Hver landsby har en unik identitet bundet op på landsbyens og egnens lokalhistorie og mange er udpeget som kulturmiljøer. Landsbyerne består næsten udelukkende af boliger, og de fleste beboere pendler til byerne for at arbejde. I hjertet af landsbyerne findes typisk forsamlingshuset, kirken, gadekæret eller en anden form for grønning. Disse mødesteder er vigtige for de små lokalsamfund og fællesskaber. I Slagelse Kommune defineres landsbyer som bebyggelser på mellem 50 - 400 indbyggere med et fælles samlingspunkt. I alt er der 35 af disse landsbyer. Mindre bebyggelser bliver betragtet som en del af det åbne land. 

Landsbyerne udgør et vigtigt alternativ til bylivet, da de tilbyder nogle helt andre kvaliteter end bylivet. Her er fred, ro og plads – typisk til lavere huspriser end i byerne. Tilstanden og udviklingsmønsteret i de enkelte landsbyer er dog forskellige, hvor hoveddelen af kommunens landsbyer er velholdte, fremstår få mere nedslidte. Mange af kommunens landsbyer har oplevet en tilvækst af beboere de senere år, og nogen har haft stor succes med at tiltrække børnefamilier, dog oplever enkelte en vis fraflytning.

For at stimulere udviklingen og samtidig værne om landsbyernes identitet og historie har Slagelse Kommune lavet særlige retningslinjer for landsbyerne og gennem en landsbyanalyse udpeget fire indsatsområder, som skal understøtte udvikling af landsbyerne: rum til fællesskab, tilpasning af boligmassen, bedre infrastruktur samt styrkelse af kultur- og naturkvaliteter. Helt afgørende for den enkelte landsbys udvikling er dog det lokale fællesskab og engagement. Kommunen vil derfor arbejde for at understøtte projekter, borgerne selv står bag og fortsætte den igangværende proces med borgerdreven innovation, hvor flere landsbyer og lokalsamfund går sammen om at lave lokale udviklingsplaner med henblik på at skabe ejerskab til langsigtede planer for de enkelte landsbyer.

Retningslinjer for landsbyerne kan ses af 7.1 Landsbyer 

Landsbyanalyse