3.5 Stier

Slagelse kommunes landskab og natur indbyder til, at vi kan udvikle vores friluftsværdier til gavn for kommunens borgere og gæster udefra. Mulighederne for fysisk udfoldelse kombineret med naturmæssige oplevelser skal prioriteres højt, så det bliver rammen om et sundt og aktivt liv. Endvidere skal vi have fokus på at skabe god mobilitet mellem købstæder, byer og landsbyer, så det bliver et aktivt tilvalg at cykle, løbe eller gå til og fra arbejde på tværs af kommunen.

3.5.1 Kommunens større rekreative stier og cykelstier fremgår af kortbilag 3.5.

3.5.2 Cykelstier/cykelbaner skal anlægges i prioriteret rækkefølge i henhold til Cykelplan 2021.

3.5.3 Nye rekreative stier skal som udgangspunkt anlægges i eget tracé i tilknytning til eksisterende større stier.

3.5.4 Nye rekreative stier skal anlægges efter dialog med borgere, interessenter og lodsejere.

3.5.5 Nye rekreative stier skal som udgangspunkt anlægges, så de er bindeled mellem eksisterende færdselsårer, eller så de forbedrer adgangen til og skaber opmærksomhed omkring de natur- og kulturværdier, der er i kommunen.

3.5.6 Slagelse Kommune vil understøtte borgerdrevne stiprojekter.

3.5.7 Hvor rekreative stier krydser veje, skal krydsningen udformes på en måde, så de lette trafikanter sikres bedst muligt. Om muligt bør krydsningen ske niveaufrit. Det skal i de enkelte tilfælde overvejes, om rekreative stier kan sammentænkes med transportstier.

3.5.8 Ved anlæg af nye rekreative stier skal der tages stilling til stiens funktion, belægning og belysning under hensyntagen til arealernes sårbarhed, herunder indvirkning på dyre- og planteliv.

3.5.9 Der skal være let adgang hen til de rekreative stier for alle, og der kan i forbindelse med større stier etableres parkeringsarealer i tilknytning hertil.

3.5.10 Rekreative stier skal i videst muligt omfang skiltes, og informationstavler skal opsættes for at oplyse om stedet, ruten og tidspunkter for færdsel.

3.5.11 I tilknytning til rekreative stier skal der, på udvalgte steder, etableres faciliteter, såsom borde og bænke, shelters og bålpladser.

Slagelse Kommune vil gerne højne den mentale og fysiske sundhed blandt kommunens borgere. Ét af virkemidlerne er at kunne tilbyde attraktive rammer at motionere og bevæge sig i. Det er derfor særlig vigtigt, at kommunen har et stinet, der kan bringe folk til og fra skole eller arbejde, og som forbinder attraktive områder for friluftsliv med de større bysamfund.

Slagelse Kommune vil medvirke til at udbygge og udvikle det nuværende rekreative stisystem med henblik på at give borgere nem adgang til naturen, god mobilitet mellem byer og attraktive ruter til at dyrke motion. Ambitionen er at udbygge et sammenhængende stisystem for gående og cyklister, der skaber forbindelse til spændende opholdsrum og med relevant adskillelse af forskellige brugere. I den sammenhæng kan der kigges nærmere på ridestier, aktivitetsstier og mountainbikestier. Endvidere vil kommunen udvikle særlige handicapvenlige stier på udvalgte lokaliteter, så borgere med mobilitetshandicaps kan få adgang til at opleve naturen tæt på. Det skal være muligt at få adgang til forskellige naturtyper og –oplevelser. Slagelse Kommune vil i udviklingen af stierne tænke i nye løsninger og indgå i samarbejde med forskningsinstitutioner, handicaporganisationer m.fl.

I det fremadrettede arbejde med stiplanlægning vil kommunen prioritere at understøtte tiltag, der har tilknytning til eksisterende større stisystemer, naturområder, herunder kommunens strande, eller seværdigheder, så der skabes stærke knudepunkter og mere synergi. Det kan skabe flere rundstrækninger og hele ruteforløb. Endvidere vil kommunen bakke op om lokale initiativer, der har til formål at sikre bedre adgang til naturen, hvilket også er et fokus i kommunens strategi for landsbyerne. Planlægningen vil ske med respekt for kulturminders og naturområders sårbarhed.

Det er vigtigt at bygge videre på det stisystem, vi har og sikre, at vi har de bedste betingelser for at komme rundt i kommunen. I planperioden vil det derfor også blive undersøgt, hvordan eksisterende stier med simple indgreb kan opgraderes, så flere borgere får lyst til at bruge dem. Ambitionen er at have funktionelle og farbare stier af høj kvalitet.

Slagelse Kommune vil i planperioden arbejde for at synliggøre kommunens stinet, så borgerne får lettere adgang til information om de muligheder, der er for at komme ud i naturen og rundt mellem byerne.

På tværs af kommunen findes en række nationale, regionale og lokale ruter.

Nationale ruter
National cykelrute 6
Ruten tager sit udspring i Esbjerg og er i sin fulde længde 330 km. Ruten går nord om Korsør via Svenstrup, Frølunde, Gammel Forlev og Antvorskov syd om Slagelse og via Rosted ind i Sorø Kommune og videre på tværs af Sjælland gennem et meget varieret landskab.

National cykelrute 7
Østdanmark på langs, fra Sjællands Odde til Rødby via den nordlige del af kommunen øst om Hallelev.

National cykelrute 8
Østersøruten strækker sig fra det sydlige Jylland gennem det sydlige Fyn og videre til Sjælland, hvor den løber fra Halsskov til Korsør og videre via Boeslunde til Skælskør og videre til Bisserup og ind i Næstved Kommune. 

Regionale ruter
Sjællandsleden
Sjællandsleden er en 649 km lang sammenhængende vandrerute. Ruten består af 54 etaper og strækker sig fra Sjællands Odde langs den sjællandske vest- og sydkyst - rundt om Møn og nordpå langs østkysten til Rødvig. Ruten er etableret i samarbejde mellem Region Sjælland, de 17 kommuner i regionen, turistkontorer, Dansk Vandrelaug, Naturstyrelsen og Friluftsrådet. Lagunestien og Musholmleden indgår som to lokale strækninger i Sjællandsleden. http://sjaellandsleden.dk/ 

Fodsporet
Fodsporet er anlagt på den nedlagte jernbanestrækning mellem Slagelse-Næstved og Dalmose-Skælskør. Her kan man gå, løbe, cykle eller lufte hunden i snor på en 2,5 meter bred asfalteret sti gennem de smukke afvekslende sydvestsjællandske landskaber. På udvalgte strækninger kan man også ride.

Langs med den tidligere banestrækning er der en meget varieret plantevækst og rigt dyreliv, som kan opleves på tæt hold. http://www.fodsporet.dk/. 

Istidsruten
Istidsruten er en kombineret cykel- og oplevelsesrute, der bugter sig på fem etaper gennem skov, land og langs fjorden. En mindre del af Istidsruten løber i den nordøstlige del af Slagelse Kommune, hvor der er sammenfald med national cykelrute 7.

Lagunestien
Lagunestien er en ca. 83 km lang skiltet kystvandrerute mellem havnen i Næstved og Korsør Station via dobbeltkysten, Skælskør og langs kysten fra Kobæk Strand til Korsør Lystskov.

Lokale ruter
Kløverstier
Kløverstier er et koncept, der er udviklet af Friluftrådet, og som består af afmærkede, opmålte stiruter i byer og bynære områder. Fire stier af fast længde – Grøn på 2,5 km, Blå på 5 km, Rød på 7,5 km og sort på mindst 10 km – tilsammen 25 km. Alle stier udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig og forbinder lokale aktivitetsmuligheder på nye og spændende måder. Kløverstierne giver brugerne en let mulighed for at forene friluftsliv, motion, sundhed og oplevelser.

Af andre lokale ruter kan nævnes Hjertestien ved Musholm (6 km), stien rundt om Skælskør Nor (7 km) og fire sundhedsspor i henholdsvis Dalmose, Korsør, Skælskør og Slagelse. Sundhedsspor er afmærkede naturruter på 1 - 2½ km, som Naturstyrelsen har anlagt. 

Dialog
Inden der laves detaljerede projekter for nye rekreative stier og cykelstier, vil kommunen gå i dialog med interessenter og lodsejere og foretage grundige afvejninger af, hvor en sti i givet fald kunne placeres.

Der vil som udgangspunkt ikke blive anlagt nye stier, hvis det ikke kan ske i overensstemmelse med lodsejerne.

Nye rekreative stier kan etableres på flere måder: efter forhandlinger med lodsejere om frivillige ordninger om offentlig adgang, ved optagelse af private veje som offentlige stier efter vejloven, ved åbning af gennemgående veje efter naturbeskyttelsesloven, undtagelsesvis ved ekspropriation, eller ved rejsning af fredningssager.

Sårbare områder
Det er af stor vigtighed, at der ved stiernes placering tages de nødvendige hensyn til naturværdier og sårbare områder på en måde, så værdifuld og sårbar natur f.eks planter, fugle, padder, krybdyr, insekter og lignende ikke tager skade ved menneskers færden. I visse tilfælde kan der være skiltning med forbud mod færdsel i f.eks. fugles yngleperiode.

Naturinventar og skiltning
Naturinventar skal placeres dér, hvor det giver bedst mening i forhold til synlighed, tilgængelighed og synergi med andre aktiviteter og faciliteter. I den anledning skal det altid overvejes, hvordan naturinventar indpasses i den givne kontekst. Det er ambitionen, at der også er fokus på at skilte fra stierne til andre områder og attraktioner, da det vil højne turistværdien og skærpe opmærksomheden på, hvor i landskabet man er, og hvad der ellers sker.

Slagelse Kommune vil bestræbe sig på at skilte, hvor der er særlig gode forhold for handicappede og generelt skilte på en enkel og diskret måde, i henhold til kommunens designmanual for naturinventar, så der både vises vej og informeres om nyttige oplysninger.

Det forventes, at der fra statslig side vil ske en gradvis udrulning af et nyt rekreativt rutenet bestående af knudepunkter. Ideen er efter hollandsk forbillede at identificere cykelegnet, eksisterende infrastruktur og forbinde vej og stier via et net af knudepunkter, hvor cyklisten dynamisk kan køre fra punkt til punkt i stedet for at følge en bunden rute. Slagelse Kommune vil følge initiativet og eventuelt deltage i pilotprojekter, såfremt muligheden måtte opstå.

Cykelplan
Der er behov for flere cykelstier i Slagelse Kommune, så flere borgere vil vælge at tage cyklen på arbejde, i skole og til idræts- og fritidsaktiviteter. Derfor udarbejder kommunen en Cykelplan, hvor nye anlæg prioriteres. Cykelplanen indeholder fremtidige planlagte cykelstier med angivelse af, hvilket år de enkelte stier vil blive etableret. Cykelplanen revideres hvert fjerde år.

Den overordnede målsætning for Cykelplan 2021:

”I Slagelse Kommune ønsker vi at få flere til at cykle. Vi ønsker, at flere børn cykler til og fra skole og fritidsaktiviteter, at flere voksne cykler til og fra arbejde og indkøb, og at flere ældre cykler til og fra de aktiviteter, som de deltager i. Derudover ønsker vi, at der skal være en større tilfredshed med driften af cykelstinettet.”

Cykelplanen indeholder et cykelregnskab, der giver nogle målepunkter og indsatsområder.

Cykelregnskabet for Slagelse Kommune tager udgangspunkt i den nationale cyklistundersøgelse, hvor følgende er valgt til fokusområde:

  • Generel tilfredshed med at være cyklist
  • Omfanget af cykelstinettet
  • Vedligeholdelsen af cykelstierne
  • Antallet af cykelparkering
  • Kombination af cykel og offentlig transport

Særlig fokus på trafiksikre skolevej prioriteres højt, så flere af eleverne kan være selvtransporterende.

Ad 3.5.6
Samspillet med borgerne er vigtigt, når der skal udvikles nye stier, og når eksisterende stier i Slagelse Kommune skal opgraderes. Det er borgerne, der kender lokalområderne, og som har idéer og lokalt netværk, og derfor spiller borgerne en vigtig rolle, når der arbejdes med stier. Slagelse Kommune vil understøtte borgerdrevne stiprojekter, hvor det er borgerne (borgere, foreninger, organisationer), der er hovedaktørerne i at udvikle stier, og hvor kommunen får en mere understøttende funktion. Det gøres eksempelvis med Lagunestien, hvor det er Skælskør Bykontor, som har udviklet idéen med at opgradere Lagunestien med formidling, turismefaciliteter og oplevelser på Lagunestien, og som driver projektet med støtte fra kommunen.

Vil du vide mere

Retsinformation