1.3 Erhverv

Slagelse Kommune ønsker at fastholde eksisterende virksomheder, støtte op omkring udvikling af nye og eksisterende virksomheder samt tiltrække nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Den nærmere planlægning for kommunens fremtidige erhvervsstruktur fremgår af kommuneplanens Hovedstruktur og Rammedel/Masterplaner.

Følgende generelle retningslinjer omhandler hele kommunen:

Erhverv
1.3.1 Erhvervsområder og erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder fremgår af kortbilag 1.3.

1.3.2 Lokalplanlægning skal sørge for, at nye erhvervsområder ikke påvirker omgivelserne markant. Lokalplaner skal bl.a. sikre, at bygninger og arealer langs de overordnede veje fremtræder i arkitektonisk høj kvalitet med grønne arealer, og at skiltning og flagning reguleres.

1.3.3 Områder forbeholdt produktionsvirksomheder skal friholdes for anvendelser, der ikke har tilknytning til produktionsvirksomheder.

1.3.4 Der udlægges konsekvensområder omkring de udlagte områder forbeholdt produktionsvirksomheder som vist på kortbilag 1.3.

1.3.5 Inden for de udpegede konsekvensområder omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, skal der, ved lokalplanlægning for forureningsfølsom anvendelse, redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, og der skal foretages en konkret vurdering af behov for afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

1.3.6 Videnserhverv skal indtænkes i udvikling af både nye og eksisterende byområder for at understøtte et dynamisk bymiljø.

1.3.7 Virksomheder, der genererer tung lastbiltrafik, skal undgås i den centrale del af byområderne.

1.3.8 Der er i Slagelse Kommune udpeget to særlige erhvervsområder, som er forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. I disse områder må der ikke etableres typer af virksomheder, der er følsomme over for andre virksomheders forurening. Etablering af særlig risikobetonet virksomhed, omfattet af risikobekendtgørelsen, vil blive vurderet i det konkrete tilfælde, da der er tale om meget forskelligartede virksomheder.

  • Vest for Vemmelev er der udlagt et område på ca. 48 ha til støjende, luftforurenende virksomheder samt til virksomheder, der i tilfælde af uheld kan medføre en risiko for forurening af grundvandet. Området er ikke egnet til at rumme særligt vandforbrugende virksomheder.
  • Ved Stigsnæs er der udlagt et område på ca. 355 ha til industri, som kan benytte spildvarmen fra den eksisterende industri, og til industri, som er afhængig af adgangen til dybt farvand eller til det centrale renseanlæg. Desuden kan der placeres servicevirksomheder, som er nødvendige for ovennævnte virksomheder eller nødvendige for en erhvervshavn. Området er velegnet til at rumme særligt vandforbrugende virksomheder. Området kan i øvrigt anvendes til støjende, luftforurenende og spildevandsudledende virksomheder samt til virksomheder, der i tilfælde af uheld kan medføre en risiko for forurening af grundvandet. Der skal ved lokalisering af virksomheder tages hensyn til de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder og det eksisterende oplag af brandfarlige stoffer. Der er begrænsende muligheder for tilledning af kvælstof til Agersø Sund.

1.3.9 Det skal sikres, at der ved udlæg af arealer til forureningsfølsom anvendelse ikke opstår miljømæssige konflikter med de særlige erhvervsområder.

1.3.10 Arealer belastet af lugt, støv eller anden luftforurening må som udgangspunkt ikke udlægges til miljøfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod gener fra disse belastninger.

1.3.11 Erhvervsområderne Megacenter Vest (1.4E14) og Vest for Skælskørvej (1.4E18) skal udvikles i henhold til rækkefølgebestemmelserne, der er fastlagt af nedenstående rækkefølgeplan (fig. 1.)

Erhvervsramme

2023 – 2025

2026 – 2028

1.4E18

X

 

1.4E14

 

X

Fig.1

 

Formålet med retningslinjerne for erhverv er at sikre rimelige udviklingsmuligheder for erhvervslivet samtidig med, at der tages højde for at sikre omgivelserne mod unødige gener fra virksomheder.

I generelle vendinger beskriver retningslinjerne, hvor virksomheder kan placeres.

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 blev der udpeget to nye erhvervsområder i Slagelse, som fastholdes i Kommuneplan 2022. Det ene, Megacenter Vest, skal ses som en større udvidelse af Slagelse Megacenter, der skal sikre, at eksempelvis større virksomheder inden for fødevareproduktion og andre ikke forurenende virksomheder samt butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper, tilbydes attraktive grunde med nem tilgængelighed og god synlighed. Et større udlæg i Megacenter Vest vil sende et klart signal om, at Slagelse Kommune ønsker at sætte fokus på erhvervsfremme.

Det andet udlæg ved Stop 39 blev udpeget på baggrund af en konkret henvendelse fra en større udbyder af byggematerialer og lignende. Områdets synlighed, gode tilgængelighed, nære afstand til det eksisterende Bilka og sammenhæng med trafik- og transportcentret ved Stop 39 kan ses som optimal til detailhandel med pladskrævende varegrupper.

Kommuneplan 2022 fastholder de eksisterende erhvervsrammer. I planperioden vil det være en prioritet at få lokalplanlagt og bygge­modnet disse attraktive erhvervsarealer. 

Ad 1.3.3 – 1.3.5
Slagelse Kommune har udpeget en række erhvervsområder, der er forbeholdt produktionsvirksomheder. For hvert erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder er der defineret et konsekvensområde i henhold til virksomhedernes miljøgodkendelser og vejledende afstande i Håndbog om Miljø og Planlægning. Konsekvensområderne er formet som cirkler med radius på enten 300 m eller 500 m og med centrum i midten af en produktionsvirksomheds bebyggelser eller område til udvikling.

Konsekvensområderne skal sikre, at der tages højde for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder således, at der ved fremtidig planlægning ikke opstår miljøkonflikter.

Kommuneplan 2022 stiller derfor krav om, at der i forbindelse med lokalplanlægning for forureningsfølsom anvendelse (kontorer, boliger, institutioner) eller ved ansøgning om landzonetilladelse inden for konsekvensområderne skal foretages en udredning af eventuelle miljøkonflikter. 

Udredningen skal foretages på baggrund af en vurdering af støj-, luft- og lugtforurening i området. Støjforholdene kortlægges ved en ”Miljømåling - ekstern støj” og lugt- og luftforureningen ud fra Luftvejledningens anvisninger, f.eks. ved OML-beregninger. Udredningen skal samtidigt forholde sig til, om miljøkonflikterne kan afhjælpes ved, at der foretages afskærmning, zonering eller stilles afstandskrav i lokalplan eller landzonetilladelse. 

Det påhviler bygherre at fremskaffe de nødvendige oplysninger til kommunens udredninger og vurderinger af eventuelle miljøkonflikter.

Vil du vide mere

Retsinformation