11.4 Øerne

Slagelse Kommune har tre øer; Agersø, Omø og Sprogø. Agersø og Omø er levende lokalsamfund med i alt 350 helårsbeboere, som bor i landsbyer eller i enkeltboliger. Sprogø udgør en del af Storebæltsforbindelsen og er ikke beboet. Om end landskabet og bystrukturen kan sammenlignes med den, der findes i andre landdistrikter i kommunen, rummer øerne mulighed for andre oplevelser, end fastlandet kan tilbyde.

Slagelse Kommune vil i planperioden arbejde for at formidle og synliggøre mulighederne for overnatning og oplevelser på øerne.

11.4.1 Turismeinstitutionerne på øerne fremgår af kortbilag 11.4.

11.4.2 Nye anlæg skal placeres i tilknytning til byområder eller sommerhusområder og skal tilpasses landskabet (jf. retningslinjerne under 9.4 Landskab) og områdets kontekst.

11.4.3 I tomme bygninger på havne kan der indrettes nye formål, f.eks. kiosker, souvenirbutikker, caféer, overnatningsmuligheder mv.

11.4.4 Der er mulighed for udvidelse af lystbådehavnen på Agersø.

Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund med havn og dagligvarebutik og på Omø en landsbyskole. Der er et begrænset antal arbejdspladser på øerne,  hvorfor flere pendler med færge til fastlandet for at komme på arbejde. Begge øer har en dejlig natur. Såvel naturen som de hyggelige lokalsamfund på øerne tiltrækker endagsturister og sommerhusgæster.

Agersø er den største af øerne. Den består af en hovedø, som er forbundet med to små holme mod nord og syd. Den væsentligste bebyggelse på Agersø er landsbyen med samme navn som øen. Landsbyen har et snævert og kroget gadeforløb og fine gamle bygninger og velbevarede gårde samt en kro og to sommerhusområder med i alt 100 sommerhuse. Agersø har en fiskeri- og lystbådehavn og et færgeleje. Der bliver dyrket landbrug på øen.

Omø har et kuperet terræn. Det højeste punkt er 23 m over havet. Landsbyen Omø By ligger midt på øen. Omø By har flere velbevarede gårde og huse, som ligger i krogede gader i et autentisk miljø. Havnebyen Kirkehavn har en erhvervshavn, en lystbådehavn og to færgelejer. På øens sydlige del ligger et sommerhusområde med ca. 160 sommerhuse. Også her bliver der drevet landbrug på øen.

Begge øer har campingpladser og lystbådehavn. Lystbådehavnene er en stor drivkraft for øerne, da de er omdrejningspunkt for sejlerturismen. I sommermånederne er Agersø og Omø attraktive rejsemål for sejlere, der begiver sig på tur i de danske farvande. Med Omø Havns udvidelse er der skabt grundlag for at kunne trække endnu flere besøgende til øen.

Tomme bygninger i havne kan, ud fra en given efterspørgsel, indrettes til nye formål som eksempelvis cafe, butik eller overnatning.

Både lystbådehavnene og campingpladserne er vigtige aktiver i forhold til at tiltrække turister i sommermånederne. I planperioden vil Slagelse Kommune, i samarbejde med lokale aktører og med afsæt i Ø-politikken, fortsat understøtte udviklingen på øerne med fokus på blandt andet at fremme nytænkning inden for økonomisk og miljømæssig bæredygtig erhvervsudvikling.

Overnatning
Der er forskellige overnatningsmuligheder på øerne. Fælles for dem alle er, at man aldrig er langt fra kysten og det åbne hav, hvilket for mange er en af de helt store værdier på øerne. Øerne har udelukkende fritidsturisme.

På øerne findes følgende overnatningsmuligheder:

Kroer

  • Agersø Kro
  • Omø Perlen

Campingpladser

  • Agersø Havn Camping
  • Agersø Campinggård
  • Omø Camping

Lystbådehavne

  • Agersø
  • Omø

Fritidshuse

  • Agersø
  • Omø

Andet

  • Byhuse

På øerne, og i resten af Slagelse Kommune, kan ejere af helårsboliger søge om tilladelse til at bruge boligen som fritidsbolig. Ordningen gælder for helårshuse, andelsboliger og ejerboliger på landet og i byerne. Dette muliggør, at fritidsboliger, i henhold til sommerhusloven, kan anvendes til begrænset udlejning, hvilket kan være givtigt for turismen på øerne.

I planperioden skal det undersøges, om der er grundlag for at lave en sommerhusudstykning på Agersø. Der kan endvidere arbejdes for at udbygge og udvikle området omkring Agersø Campinggård med respekt for øens kontekst og områdets tilknytning til resten af øen, herunder øgede muligheder for aktiviteter og tiltag, der kan tiltrække flere turister.

For at fastholde og udbygge både turismen og udlejningen af private sommerhuse er det vigtigt, at de servicefunktioner, der er på øerne, herunder i særdeleshed færgedriften, opretholdes og markedsføres.

Oplevelser
Slagelse Kommunes øer er oplevelser i sig selv. Men det er vigtigt, at oplevelsen af at være på besøg i de autentiske lokalsamfund, som øerne udgør, bliver understøttet af en samlet indsats for at udvikle turismen på øerne med fokus på formidling, understøttelse af større events samt muligheder for at skabe erhverv og flere overnatningsmuligheder.

Lokalsamfundene har en stærk identitet, som er knyttet til fysiske lokaliteter, begivenheder, traditioner samt personer der bor – eller har boet – på øerne. Der er mange fortællinger, som kan formidles til glæde for borgere og besøgende på øerne, hvorfor det er vigtigt fortsat at understøtte frivillige initiativer som Historiens Hus på Omø, Historie Stalden og Agersø Mølle på Agersø.

Større events, som eksempelvis kapsejlads, fodboldskole, DGI-lejr og Omø Kulturdage, der organiseres af øboerne, er også med til at tiltrække besøgende til øerne.

Stinettet på øerne kan udbygges og opgraderes til glæde for vandrere med bedre mulighed for at opleve øernes helt særlige natur med strandenge, og på Omø en mose samt bakket terræn.

Agersø Naturcenter tilbyder mange forskellige aktiviteter, både ude og inde, på centeret, i byen og rundt omkring på øen. Eksempelvis kan man gå på jagt efter mad i naturen, møde øens fugle, besøge bondegårde og høre om gadekærenes hemmeligheder. Naturcenteret tilbyder overnatning for skoler, daginstitutioner, foreninger og andre interesserede grupper.

Samlet set kan turismen på øerne udvikles i samarbejde med civilsamfundet og med udgangspunkt i stedlige potentialer og i samspil med øernes ressourcer og efterspørgslen efter det unikke, som øerne kan tilbyde.

Kystområdet fra Bisserup og til Agersø og Omø er udpeget med potentiale som regional naturpark – se 9.9 Naturpark. Området indeholder mange biologiske, geologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. Forudsætningerne er til stede for at udvikle en naturpark. På øerne og langs kysten vil attraktive turistaktiviteter kunne udbygges. En naturpark, der inkluderer Omø og Agersø, vil således fremme turismeudviklingen på øerne. Det vil ligeledes være naturligt at bygge videre på allerede eksisterende faciliteter såsom Agersø Naturcenter.

Turistpolitiske overvejelser