Arealudlæg

En kommune i vækst
Afgrænsningen af byområder i kommunen fastsættes ud fra overvejelser om byvækstens fordeling mellem kommunens købstæder, lokalbyer, landsbyer og deres opland, dvs. bymønsteret, samt den forventede udvikling over en 12-årig planperiode.

Det er vigtigt for kommunen at fastholde en tilstrækkelig rummelighed til en fleksibel byudvikling. Kommunen lægger vægt på, at både mindre og større byer skal have varierede muligheder for boligudvikling, der imødekommer flere forskellige målgrupper. Hvad angår erhverv, er tilstrækkelige arealreserver til de forskellige virksomhedstyper ligeledes en forudsætning for, at virksomhederne kan placeres rigtigt i forhold til hinanden og i forhold til omgivelserne.

Rummeligheden skal derfor fordeles på mange byer. Ikke desto mindre ligger de fleste udlæg til byudvikling i tilknytning til kommunens tre store købstæder. Det skal ses i sammenhæng med, at netop disse byer generelt har den største efterspørgsel efter nye bolig- og erhvervsområder og dermed også har det største behov for nye arealer de kommende år. Slagelse og Korsør ligger ved motorvej E20 og har stationer på banestrækningen mellem hovedstadsregion og Fyn/Jylland. Skælskør er ligeledes trafikalt meget tilgængelig. Derved imødekommer kommunen statens interesse i, at nye byudviklingsområder primært lokaliseres stationsnært og tæt på det overordnede vejnet.

Slagelse Kommune oplever i disse år en vækst i boligmassen, hvorfor der med Kommuneplan 2022 skabes mulighed for en fortsat vækst, primært i Slagelse, for at imødekomme nye behov for boligudvikling. De udlagte arealer til erhverv vurderes med deres omfang og attraktive beliggenhed at kunne understøtte og rumme, den forventede positive erhvervsudvikling i kommunen i de kommende 12 år.

Boligtilvækst
Ifølge Slagelse Kommunes Boligprogram 2022 indeholder kommunens gældende planlægning i 2021 en rummelighed, der svarer til 6.668 boliger. I Slagelse by består en stor del af boligrummeligheden af flere hundrede etageboliger i forbindelse med byomdannelse i bymidten; en rummelighed, der er resultat af fortætning i stedet for nyudlæg. Boligprogram 2022 viser, at kommunens boligmasse vil blive udbygget markant i de kommende år med en forventet tilvækst på ca. 3.600 boliger over de kommende 5 år. Størstedelen heraf forventes opført i Slagelse, hvor der forventes en tilvækst på ca. 3.100 nye boliger over de kommende 5 år. I Korsør forventes en tilvækst på ca. 150 nye boliger over de kommende 5 år og i Skælskør forventes en tilvækst på ca. 100 boliger over de kommende 5 år.

Et mål med Kommuneplan 2022 er sætte rammerne for en positiv tilvækst af nye attraktive boligområder med variation i bebyggelsesstruktur, boligtyper og ejerformer kombineret med dejlige udearealer, rekreative opholdsrum og nærhed til natur og stiforbindelser. I den forbindelse er den nye bydel i Slagelse øst, Kløverbakken, særlig interessant at fremhæve, da den kan binde de to bydele, Tidselbjerget og Skovbrynet, sammen. I Kommuneplan 2021 blev der udlagt nye rammer til boligformål med tilknyttede rækkefølgebestemmelser, så kommunen kan sikre en hensigtsmæssig udbygning af området, hvor der er taget stilling til de overordnede principper for udviklingen. I Kommuneplan 2022 udvides Kløverbakken mod nord, så der er mulighed for at sikre en større, sammenhængende planlægning inden for hele området, der afgrænses af Holbækvej, Nykøbing Landevej og Ndr. Ringgade. Desuden muliggøres en udvikling af Ringparken, som med nye etageboliger og rækkehuse planlægges udviklet til en mere mangfoldig bydel. Uden for Slagelse åbnes mulighed for udbygning i Korsør mod øst, så der kan bygges flere parcelhuse, og I den østlige del af Skælskør udvides et større område udlagt til boligformål, så der skabes plads til flere boligklynger til forskellige målgrupper. Nye udlæg og tilpasninger foretages for at kunne imødekomme eksisterende og fremtidig efterspørgsel på boliger i købstæderne og byerne.

Generelt forventes en stor udvikling i Slagelse, primært ved Kvægtorvet og de nye bydele Tidselbjerget, Skovbrynet og den kommende bydel ved Kløverbakken. I Korsør forventes en tilvækst ved Pierne og Halsskov Havn og i Skælskør en tilvækst på Møllebakken, Trestensgården og i Plantagekvarteret. Der forventes også en reel tilvækst i næsten alle af kommunens lokalbyer.

Erhvervstilvækst
Danmarks Statistiks opgørelse over byggeri og boligfor­hold, herunder bygningsbestandens areal, viser, at det nuværende erhvervsetageareal i kommu­nen samlet set er på 167 ha. Det samlede etageareal i 2010 var ligeledes på 167 ha. Der har altså været et nogenlunde stabilt er­hvervsniveau i kommunen over de seneste 12 år.

Med en forventning om, at der kommer gang i en større udvikling af Slagelse Erhvervspark (lokalplan 1254), erhvervsområdet syd for omfartsvejen ved Slots Bjergby og Megacenter vest i Slagelse anslås det, at der i den kommende 12 års planperiode vil ske en tilvækst i erhvervsvirksomhed i kommunen.

Med en ændring af området ved Marsk Stig i Slagelse fra erhverv til offentlige formål udgår et areal, der kan anvendes til etablering af transport- og logistikvirksomheder. I Kommuneplan 2022 er der dog fortsat en rummelighed på 28 ha etageareal til transport- og logistikvirksomheder. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at dække behovet i planperioden.

Den store erhvervsrummelighed i andre byområder uden for Slagelse, Korsør og Skælskør består primært af udlæg på 39 ha i tilknytning til motorvejen ved Vemmelev. Erhvervsrummelighed ved Stigsnæs havn (67 ha) fastholdes ud fra regionale/nationale interesser; Stigsnæs særlige erhvervsområde er forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Erhvervsudlæggene i Kommuneplan 2022 vurderes at have en tilpas attraktiv beliggenhed og rummelighed til at kunne muliggøre en sådan udvikling. Fokus er derfor rettet mod at lokalplanlægge og byggemodne disse arealer, så kommunen er parat, når virksomhederne melder sig.

Rummeligheden til erhverv i Kommuneplan 2022 vurderes at være tilstrækkelig for planperioden 2022-2033.

Der er udarbejdet et bilag Redegørelse for rummelighed, der sammenfatter bolig- og erhvervsrummeligheden i Slagelse Kommune og Redegørelse for arealudlæg, der giver en oversigt over ændringer i forhold til arealudlæg.

Redegørelse for rummelighed 

Redegørelse for arealudlæg