12.1 VVM anlæg

Anlæg og projekter, hvor der er gennemført en miljøkonsekvensvurdering (VVM-redegørelse), og som er aktuelle, fremgår af dette tema i kommuneplanen. Desuden er der generelle retningslinjer for arbejdet med de særlige anlæg.

12.1.1 Der må ikke etableres anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt, før der er gennemført en miljøkonsekvensvurdering og meddelt de fornødne tilladelser (VVM-tilladelse, miljøgodkendelse mv.).

12.1.2 Ved placering af forurenende virksomheder og enkeltanlæg er det væsentligt, at der sikres fornøden afstand til miljøfølsom arealanvendelse, og at der i en VVM-tilladelse, eller anden tilsvarende tilladelse som erstatter VVM-tilladelsen, fastlægges vilkår om konsekvensområder eller vejledende konsekvenszoner omkring anlægget.

12.1.3 Det skal dokumenteres, at der sikres en sådan afstand til forurenende virksomhed, til risikovirksomhed og til enkeltanlæg, at der ikke opstår støj-, støv-, lugt- og andre forureningsgener, og at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Det skal også dokumenteres, at natur- og landskabsinteresser ikke påvirkes negativt.

Lokale forhold:

Miljøcenter Enggården
12.1.4 Miljøcenter Enggården, Kommuneplantillæg nr. 13 muliggør etablering af anlæg med virksomhedsklasse 3-6. Etablering af Miljøcenter Enggården kan anlægges på Kalundborgvej 94, 4200 Slagelse i henhold til Lokalplan 1059.

12.1.5 De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen for Miljøcenter Enggården skal ligge inden for de rammer, der er beskrevet i de efterfølgende sammenfatninger og vurderinger, jf. også VVM-redegørelsen. Retningslinjerne for etablering af Miljøcenter Enggården findes i Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009- 2020, med tilhørende VVM-redegørelse. Etablering af Miljøcenter Enggården skal være i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen.

12.1.6 Miljøcenter Enggården skal udformes, så der i videst muligt omfang tages hensyn til at minimere påvirkninger af de naturbeskyttede områder ved beplantning samt etablering af voldanlæg til beskyttelse mod lys og støjgener af omgivelserne. Beplantning skal give mulighed for, at nye levesteder for det naturlige dyre- og planteliv kan opstå. Belysning skal være nedadrettet, og skiltning må ikke være dominerende, jf. naturbeskyttelseslovens § 21. De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen skal ligge inden for rammerne i VVM-redegørelsen for Miljøcenter Enggården.

12.1.7 Den samlede støj fra Miljøcenter Enggården skal overholde de vejledende grænseværdier for støj, jf. vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder.

12.1.8 Gennem kommune- og lokalplanlægning skal det sikres, at Miljøcenter Enggården i størst muligt omfang tilpasses visuelt i forhold til de landskabelige forhold og i forhold til de øvrige tekniske anlæg i området. Facader skal males i jordfarve samt deres blanding med sort og hvid. Ny bebyggelse skal have karakter af landbrugsbygninger og skal fremstå som længehuse med lukket bygningskrop med taghældning.

12.1.9 Det skal gennem kommuneplantillæg og lokalplan sikres, at vejbetjening til Miljøcenter Enggården sker ad kommunevej.

Landanlæg til Omø Syd Havmøllepark
12.1.10 Der udlægges en reservation til tilkobling af en kystnær havmøllepark til det overordnede elnet i form af kabeltracé, som vist på Figur 1.1.2 i miljørapporten.

12.1.11 Den endelige fastlæggelse af kabeltracé skal tage hensyn til en fortsat hensigtsmæssig og funktionel disponering og udnyttelse af det eksisterende erhvervsområde.

12.1.12 Inden for reservationen må der ikke etableres bygninger, anlæg, beplantning mv. eller foretages planlægning, der kan forhindre tilkoblingen eller forhindre adgang til kabler i tracéet.

12.1.13 Der må etableres op til to kystnære kabelstationer på hver 10.000 m2. Kabelstationerne må maksimalt have en højde på 7 meter, og et bebygget areal på op til 500 m2. Tekniske anlæg kan etableres i op til 10 meters højde, og master med lynafledning kan etableres med en højde på op til 18 meter.

12.1.14 Kabelstationen skal omgives af slørende beplantning med egnstypiske arter.

12.1.15 Ved placering af ny kabelstation eller udvidelse af eksisterende kabelstation skal vejledende grænseværdier for støj overholdes.

12.1.16 Der må foretages den fornødne udvidelse af Stigsnæs stationsanlæg.

Forud for etablering af større enkeltanlæg, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, skal der foretages miljøkonsekvensvurdering  (VVM-redegørelse). Hvor det pågældende anlæg ikke kan gennemføres i overensstemmelse med kommuneplanen, skal miljøkonsekvensvurderingen  ledsages af et kommuneplantillæg, som på baggrund af miljøkonsekvensrapporten  fastsætter retningslinjer og rammer for det konkrete anlæg.

I Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er det fastsat, hvilke anlæg der er eller kan være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. Listen over anlæg, hvor der altid skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering, fremgår af lovens bilag 1 og omfatter anlægstyper som f.eks. større kraftværker, større veje, større højspændingsledninger og større detailhandelscentre. Hertil kommer en liste (lovens bilag 2), hovedsageligt over industrianlæg men også infrastrukturanlæg, der under visse omstændigheder også er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. I sager, hvor kommunen er myndighed, er det i det konkrete tilfælde kommunen, der afgør, om der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering for det aktuelle anlæg.

Der er opstillet en række krav til, hvad en miljøkonsekvensrapport skal indeholde. Den skal belyse, hvordan et anlæg eller projekt kan påvirke mennesker, sundhed, dyr, planter, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder, kulturarv, transport samt adgangsmuligheder til landskabet. Den kan eventuelt indeholde bud på relevante alternative udformninger eller placeringer. Derudover skal mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets eller projektets virkninger på miljøet, beskrives.

Ansøgeren skal levere alle de nødvendige oplysninger samt udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Det er kommunens opgave at sikre, at alle konsekvenserne er belyst tilstrækkeligt.

Slagelse Kommune ønsker at skabe udvikling på et bæredygtigt grundlag. Retningslinjer for VVM-anlæg skal sikre, at der udføres en miljøkonsekvensvurdering for anlæg og projekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og at disse placeres og udformes under hensyn til omgivelserne.