8.3 Risikovirksomheder

Tre virksomheder i Slagelse Kommune er omfattet af særlige regler for risikovirksomheder. Det betyder bl.a., at der er udarbejdet planer for nærområderne, hvis der sker et uheld på virksomheden. Når der skal planlægges på eller omkring virksomhederne, skal der altid ses nærmere på både miljø- og planforhold.

I Slagelse Kommune er tre såkaldte risikovirksomheder omfattet af Risikobekendtgørelsen:

  • Arla Foods Amba Slagelse Mejericenter, Karolinevej 1, 4200 Slagelse
  • Inter Terminal, Stigsnæs
  • Hashøj Biogas, Vemmeløsevej 19A, 4261 Dalmose

8.3.1 Virksomhederne fremgår af kort 8.3, hvor der desuden er indtegnet en sikkerhedsafstand på 500 meter. Inden for sikkerhedsafstanden på 500 meter eller en større passende afstand skal arealanvendelsen forholde sig til risikovirksomheden.

8.3.2 Ved etablering af nye risikovirksomheder eller ved væsentlige ændringer/udbygninger af eksisterende risikovirksomheder skal miljømyndighedernes vurderinger ske på grundlag af en udtalelse fra planmyndigheden.

Det er vigtigt, at kommunen er opmærksom på risikoforholdene, når der udarbejdes lokalplaner. Det skal derfor sikres, at der ikke sker uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring risikovirksomheden. Kommunen skal gennemføre en høring af risikomyndighederne, før der udarbejdes nye lokalplaner eller sker ændring af gældende planer, der berører risikovirksomhederne og deres omgivelser.

Det fremgår af bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, Bek. 371, af 21/4 2016 at:

”Planmyndigheden skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- og lokalplan, som omfatter arealer, der ligger nærmere end 500 meter eller inden for en større passende sikkerhedsafstand fra en virksomhed, som er defineret i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Det gælder f.eks. afstanden fra risikovirksomheden til offentlige arealer, rekreative områder, områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, større veje og andre transportanlæg, boligområder, offentlige bygninger og andre bygninger, hvor der samles mange mennesker såsom hoteller, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker samt bygninger og områder, som er svære at evakuere.

Stk. 2. Ved planlægning omkring eksisterende risikovirksomheder skal planmyndigheden inddrage eventuel ny viden eller nye oplysninger om virksomheden eller dens omgivelser, som medfører, at virksomheden må antages at udgøre en øget risiko for større uheld med farlige stoffer i forhold til, hvad der tidligere har været vurderet.”

Sikkerhedsafstanden på 500 m svarer til den afstand, der normalt er nødvendig for at kunne begrænse generne fra virksomhederne til et acceptabelt niveau for omgivelserne. Afstanden på 500 m vil dog ikke være relevant for alle virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men vil afhænge af forureningstypen. Den nødvendige afstand må derfor i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret miljømæssig vurdering.

I nogle tilfælde vil der skulle sikres endnu større afstande mellem virksomheder og miljøfølsomme arealanvendelser. Når sådanne projekter foreligger, vil der typisk blive udarbejdet et kommuneplantillæg med en tilhørende VVM redegørelse.

Der er stor forskel på placeringen af forskellige virksomhedstyper, lige fra risikovirksomheder over de traditionelle produktionsvirksomheder til lette erhverv. Det er derfor vigtigt at tage højde for, hvor virksomheder af en bestemt type kan placere sig - både for virksomheden og de omliggende områder og bebyggelsers skyld. Der skal typisk tages stilling til den enkelte virksomheds erhvervstype og klassificering for at placere denne.

Vil du vide mere

Retsinformation