2.4 Ledningsanlæg

Ledningsanlæg og naturgasledninger er vigtige dele af den danske infrastruktur. Det skal sikres, at der er el og gas til forbrugerne, hvorfor der skal sikres overordnede net, som sørger for en stabil forsyning.

Der løber store ledningsanlæg gennem Slagelse Kommune, og det skal sikres, at de fortsat kan udbygges og sikres.

Der er sket en udvikling, hvor det nu er muligt at lægge luftbårne ledninger helt op til 400 kV som kabler i jorden. Derfor ønsker Slagelse Kommune at sikre, at flest mulige luftledninger – ved sanering og nye anlæg – lægges i jorden, så de ikke længere påvirker landskabs- og kulturhistoriske værdier.

Højspænding – vekselstrøm
2.4.1 Der skal tilstræbes en generel reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV.

2.4.2 Eksisterende luftledningsanlæg op til 132 kV skal fjernes eller kabellægges, hvis de er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til bymæssig bebyggelse samt natur- og landskabsinteresser.

2.4.3 Nye ledningsanlæg op til 400 kV skal fremføres som jordkabler.

2.4.4 Ved sanering af eksisterende ledningsanlæg gælder samme regler som ved nye ledningsanlæg.

Jævnstrøm
2.4.5 Jævnstrømsforbindelser skal altid kabellægges uanset spændingsniveau ved nyanlæg og større saneringsarbejder.

Naturgas
Arealreservationer:
2.4.6 Der udlægges anlægsområder til etablering af nye naturgasledninger som vist på kortbilag 2.4.

Kommuneplanen skal omfatte retningslinjer for tekniske anlæg jf. Planlovens § 11a, nr 1 stk . 5.

Overordnet er retningslinjerne for ledningsanlæg uændrede ift. Slagelse Kommunes Kommuneplan 2021.

Der ønskes en generel reduktion af luftledninger og en sanering af mest muligt. Nye ledningsanlæg kan etableres inden for de udlagte anlægsområder på baggrund af en såkaldt miljøkonsekvensvurdering (VVM-redegørelse). Det samme gælder en eventuel fremtidig ny naturgasledning.

Staten har vedtaget Landsplandirektiv for Baltic Pipe (2019-2020). På baggrund af Landsplandirektivet er der etableret en gastransmissionsledning fra den jyske vestkyst i Varde kommune til Faxe Bugt. Ledningens tracé i Slagelse Kommune strækker sig fra Kongsmark til Gimlinge og videre ind i Næstved Kommune. Ledningens tracé kan ses af kortbilaget.

Landsplandirektiv for Baltic Pipe

I forbindelse med Havmølleprojektet – Omø Syd Havmøllepark – er der reserveret et areal ved Stigsnæs til landanlæg i form af landkabler. Arealreservationen fremgår af retningslinje 12.1 - VVM-anlæg.

Planlægningen af elnettet er baseret på lovgivningsmæssige rammer, Energistyrelsens fastlagte forudsætninger for udviklingen i elforbrug, produktions- og handelskapacitet samt offentliggjorte kriterier for elnettets dimensionering.

Energinets el-anlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter. Det betyder bl.a., at der inden for en given afstand til luftlednings-
og jordkabelanlæg ikke uden meddelt dispensation kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt.

Vil du vide mere

Retsinformation

Cirkulære om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark.

Landsplandirektiv for Baltic Pipe