1. BYUDVIKLING

I Slagelse Kommune er vi glade for forskelligheden i vores byer. Vi har 3 vidt forskellige købstæder, 9 lokalbyer, 35 større landsbyer og et utal af mindre landsbyer. Tilsammen og hver for sig er byerne et stort aktiv, der ikke er alle kommuner forundt. I Slagelse Kommune tør vi italesætte denne forskellighed og udnytte den som løftestang, når vi planlægger udviklingen af vores byer.

Byerne skal i sig selv være mangfoldige. Planlægningen skal derfor sikre en fortsat blandet arealanvendelse, og at udviklingen sker med respekt for byernes skala, struktur, kulturarv og identitet. Byvækst skal ske inde fra og ud, så omgivende landområder påvirkes mindst muligt – og på en måde, så grænsen mellem by og land fremstår så tydelig som muligt.

Inde i byerne sker udviklingen i høj grad gennem forandring. Det kan være omdannelse af udtjente erhvervsområder til nye byfunktioner, f.eks. boligbebyggelse, eller det kan være fornyelse af eksisterende grunde eller kvarterer med en fastholdelse af den primære anvendelse. Generelt skal vi også planlægge for en fortætning af visse dele af byerne, f.eks. ved at give mulighed for at bygge højere de steder, hvor det kan indpasses med respekt for omgivelserne.

Slagelse Kommune skal planlægge med tanke på bæredygtighed, når vi udvikler vores byer. Planlægningen skal sikre, at alle bidrager til løsninger, der reducerer energiforbruget, øger genanvendelsen, sikrer biodiversiteten og mindsker miljøbelastningen. Også klimasikring i forhold til øget nedbør og vandstandsstigninger skal gøres til et aktiv for byernes udvikling.

Gennem en bevidst og proaktiv planlægningsindsats skal der også ske byudvikling, der sikrer gunstige vækstvilkår for byernes erhverv. I de større byer skal der være fokus på at styrke detailhandlen bedst muligt i bymidterne, og samtidig skabe udviklingsmuligheder for andre og mere pladskrævende virksomhedstyper i byernes periferi og tæt på de store færdselsårer.

Byudviklingen skal ske på baggrund af en afvejning af forholdet mellem kvantitet og kvalitet med afsæt i, at det skal være attraktivt at bo og arbejde i Slagelse Kommune. Der er ofte en tendens til, at udvikling bliver synonym med vækst, og kvantitet bliver nøgleordet frem for kvalitet. I Slagelse Kommune skal den fremtidige planlægning af vores byer bygge på en fælles bevidsthed om, at kvalitet vejer mindst lige så tungt som kvantitet. I planperioden vil Slagelse Kommune derfor skabe en fælles platform for dialog om byernes kvalitet, f.eks. gennem udarbejdelse af en arkitekturpolitik.

Under dette tema er der retningslinjer for:

1.1 Byer og lokalsamfund

1.2 Boliger

1.3 Erhverv

1.4 Detailhandel

Vil du vide mere

Retsinformation