Omverden

Kommuneplanen i et overordnet perspektiv
Nedenfor gives en kort introduktion til Slagelse Kommune i et regionalt, nationalt og internationalt perspektiv. Endvidere redegøres for de planer mv., som kommuneplanen ikke må stride mod. Der findes desuden en række statslige programmer og handlingsplaner, som også skal lægges til grund for kommuneplanlægningen.

REGIONALT

Regionalt/tværkommunalt
Slagelse er en af de store kommuner i Region Sjælland med studiebyen Slagelse som en af regionens hovedbyer, der kan skabe vækst i erhvervslivet og tilbyde borgerne muligheder for lokale jobs, adgang til mange uddannelser, stor bredde i service-, indkøbs- og kulturtilbud og varierede boligmuligheder.

Slagelse by er Vestsjællands hovedstad i kraft af sin status som universitets- og studieby, største detailhandelsby på Vestsjælland samt en væsentlig del af den regionale sygehusinfrastruktur.

Kommunen har en national styrkeposition på de videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. I Slagelse by findes der en række uddannelsesinstitutioner, bl.a. Syddansk Universitet, Professionshøjskolen Absalon, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse og Slagelse Gymnasium. Byen er den største uddannelsesby på Vestsjælland med ca. 8.000 studerende fra store dele af Danmark.

Uddannelse er nøglen til udvikling og økonomisk fremgang, idet uddannelse genererer ny viden og ideer, som har potentiale i form af produktudvikling og ny virksomhed, såvel som nye højtuddannede medarbejdere. Kommunen satser derfor på at udvikle denne styrkeposition, og i løbet af de seneste år er der etableret en ny bydel i form af et stort Campusområde syd for jernbanen langs Sdr. Stationsvej med Professionshøjskolen Absalon og SDU som omdrejningspunkt med 3.000 studerende.

En af byens store forcer er kombinationen af et stærkt og varieret butiksudbud, en levende og varieret bymidte med flere torvedannelser og handelsgader og et godt shoppingcenter placeret i selve bymidten. Det gør Slagelse bymidte til et attraktivt udbudspunkt for både kommunens borgere og for mange forbrugere i den sydvestlige del af Sjælland, i Kalundborg og Sorø Kommune. I planperioden vil kommunen konsolidere denne regionale styrkeposition ved yderligere at udvikle bymidten og handelsbyen og sætte skub i udviklingen af erhvervsområdet ”Megacenter Vest” med henblik på at få skabt grundlaget for en større erhvervsklynge.

Slagelse er hjemsted for en væsentlig del af Region Sjællands sygehusstruktur med nybygget Akutsygehus og Psykiatrisygehus. Akutsygehuset i Slagelse har, siden den nye sygehusstruktur blev vedtaget, samlet flere specialer samt ledelse og administration fra sygehusene i særligt Ringsted og Næstved. Sygehusenes faglige ekspertise danner grobund for forskning og udvikling på området mellem socialpsykiatri og borgerrettet sundhedsfremme.

Det tværkommunale samarbejde har stor betydning for Slagelse Kommunes vækst og udvikling. Slagelse Kommune vil arbejde på at tydeliggøre og styrke sammenhængen mellem kommunerne på Vestsjælland på områder som bosætning, erhverv, arbejdsmarked, uddannelse og turisme. Eksempler på det tværkommunale samarbejde er etablering af Destination Sjælland, Det sjællandske bosætningsinitiativ og samarbejdet med de øvrige sjællandske kommuner om prioritering af investeringer i den Sjællandske infrastruktur under navnet "Sjælland Baner Vejen Frem".

Destination Sjælland er et samarbejde mellem Kalundborg, Sorø, Holbæk og Slagelse Kommuner, der har til formål at udvikle en samlet destination med et bredt turismeudbud og kvalitetsprodukter på hylderne året rundt.

Slagelse Kommune har endvidere sammen med de øvrige Sjællandske Kommuner udgivet: Udviklingsplan for Sjælland og Øer – en fælles ambition for turismen frem mod 2025. Udviklingsplanen peger på udviklingspotentialet omkring den Sjællandske Vestkyst, hvorfor kyst- og naturturisme er et særligt fokusområde i Slagelse Kommunes turistpolitiske overvejelser.

Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024
Region Sjællands Udviklingsstrategi er den strategiske ramme for Region Sjællands arbejde med regional udvikling. I forordet står således: ”Der skal fart på den grønne omstilling, infrastrukturen forbedres og uddannelsesniveauet øges, så vi også i fremtiden forbliver en attraktiv region fuld af oplevelser og i bæredygtig vækst og balance.”.

Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024 har fire fokusområder og 8 strategiske mål:

Den attraktive region  

I 2025 har Region Sjælland 20.000 flere borgere både i byerne og på landet.

I 2025 har under 10 % af borgerne et dårligt mentalt eller fysisk helbred.

Den kompetente region  

I 2030 har 90 % af de 25-årige i Region Sjælland en ungdomsuddannelse.

I 2030 bliver 10 % flere optaget på en videregående uddannelse i Region Sjælland.

Den sammenhængende region  

I 2025 skal 15 % flere passagerer ind i den regionale kollektive trafik.

I 2025 skal alle borgere og virksomheder have adgang til hurtigt internet

Den grønne og bæredygtige region  

I 2030 er udledningen af C02 i Region Sjælland reduceret med 70 %.

I 2030 er genanvendelse af plastemballage i Region Sjælland øget til 55 %.

De regionale målsætninger er i fuldstændig overensstemmelse med Slagelse Kommunes prioriteringer på både grøn udvikling, infrastruktur, uddannelse og arbejdskraft.

Region Sjællands udviklingsstrategi 2020 - 2024

Erhvervsudvikling regionalt
Den strategiske ramme for den regionale erhvervsudvikling skal findes i det regionale kapitel om Sjælland i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for erhvervsfremme i Danmark i 2020-2023.

På Sjælland lægges op til et todelt strategisk sigte de kommende år:

  1. Fokus på professionalisering og på arbejde med drivkræfter med det formål at øge den enkelte virksomheds produktivitet og skabe konkurrencedygtige forretningsmodeller i virksomhederne.
  2. Fokus på realisering af de gennemgribende forandringsskabende potentialer, der kan fremme en erhvervsstruktur på Sjælland, som markant forbedrer vilkårene og mulighederne for økonomisk vækst.

Sjælland har ikke egentlige klynger i dag men en række erhvervsspecialiseringer, hvor dygtige virksomheder, vidensinstitutioner og kommuner tilsammen udgør et potentiale for en fremtidig erhvervsudvikling og øget specialisering. I forbindelse med udpegningen af de nationale viden- og erhvervsklynger i 2020 er der lavet aftale om, at flere af klyngerne kan etablere filialkontorer i Region Sjælland selvom, at ingen af klyngerne blev placeret i regionen.

Slagelse Kommune understøtter placeringen af lokale filialkontorer og vil i planperioden undersøge muligheden for, at den nationale fødevareklynge etablerer filialkontor i Slagelse Kommune.

Strategi for erhvervsfremme i Danmark 2020 - 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2020 - 2031
Råstofplanen giver grundlaget for, hvordan råstofindvindingen skal foregå, og fastlægger de overordnede retningslinjer for indvindingen og forsyning af råstoffer til regionen.

Regionsrådet i Region Sjælland har i marts 2021 vedtaget Råstofplan 2020.

Kommuneplanen må ikke stride imod en råstofplan udarbejdet af Regionsrådet. Slagelse Kommunes Kommuneplan har taget hensyn til råstofplanen og strider ikke imod denne.

Rs - Råstofplan 2020 (niras.dk)

NATIONALT


Central placering
Slagelse Kommune ligger centralt i Danmark og er begunstiget af en god infrastruktur med god tilgængelighed til motorvejen E20, Rute 22 fra Kalundborg til Næstved og jernbanen fra København til Fyn og Jylland. Slagelse Kommunen er et trafikalt knudepunkt med en nøgleplacering i forhold til trafikken mellem landsdelene og den nord-syd kørende trafik i regionen. Københavns og Skandinaviens største lufthavn er kun en times transport fra Slagelse.

De gode infrastrukturforbindelser udgør et vækstpotentiale, hvorfor der i planperioden vil være fokus på at forbedre infrastrukturen omkring Rute 22 og forbindelserne til København. Kommunen ønsker at benytte de gode trafikforbindelser til det øvrige Danmark til at tiltrække både nye borgere, arbejdskraft, erhverv og uddannelser til kommunen.

Kommunen er hjemsted for flere væsentlige statslige funktioner, ikke mindst de militære funktioner, der er samlet på Antvorskov Kaserne i Slagelse og flådestationen i Korsør. Hertil kommer Fødevarestyrelsen, Søfartsstyrelsen og AU Flakkebjerg.

Slagelse Kommune vil fokusere på de udviklingsmuligheder, som nærheden til hovedstaden medfører. Hovedstaden tiltrækker investering, erhverv og arbejdspladser. Den udvikling der sker dér, har en afsmittende effekt på oplandet. Men ligesom Slagelse er afhængig af væksten i hovedstaden, så er hovedstaden også afhængig af det, Slagelse Kommune kan tilbyde i form af arbejdskraft og pladskrævende produktionsmuligheder.

Landsplanredegørelsen
I Landsplanredegørelsen fremlægger regeringen sine langsigtede overvejelser om landets geografiske struktur, og hvordan de realiseres. Landsplanredegørelse 2019 ”Vækst og udvikling gennem fysisk planlægning – Bedre rammer for virksomheder, borgere og kommuner i landet” er udstedt den 23. januar 2019. Slagelse Kommunes Kommuneplan 2021 strider ikke mod landsplanredegørelsens hensigter.

Landsplanredegørelsen

Vandområdeplan 2021-2027
Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. Planerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Planerne beskriver, hvordan Danmark implementerer EU’s vandrammedirektiv, og er ikke i sig selv bindende. Det bindende indhold er udmøntet i bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer. Kommuneplanlægning skal tage højde for den statslige vandområdeplan og må ikke stride imod de mål, indsatser mv., der er fastlagt i de tilhørende bekendtgørelser. Vandområdeplanerne 2021-2027 har været i offentlig høring fra 22. december 2021 - 22. juni 2022 og forventes endelig vedtaget i 2023. Ind til da gælder vandområdeplaner 2015-2021. Gældende Vandområdeplaner og forslag til Vandområdeplaner 2021-2027 kan ses herunder.

Gældende vandområdeplan

Forslag til vandområdeplan

Drikkevandsinteresser
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almen vandforsyning udenfor OSD, indsatsområder for grundvandsbeskyttelse (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) bliver løbende udpeget i bekendtgørelser fra Miljø- og Fødevareministeriet. Områderne har betydning for, hvor kommunen kan ændre arealanvendelsen til mere grundvandsbelastende aktiviteter, da dette som hovedregel skal undgås i de udpegede områder.

Grundvandsredegørelse

Natura 2000-planer & Natura 2000-skovplaner samt handlingsplaner
Kommunerne skal ved deres planlægning samt administration af landzonebestemmelserne, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, råstofloven og anden relevant lovgivning tage højde for de statslige naturplaner og deres indsatsprogrammer.
De planer, der vedrører Slagelse Kommune, er indarbejdet, hvor det er relevant i de enkelte afsnit i kommuneplanens retningslinjer.

Beskyttede områder efter anden lovgivning
Kommuneplanen tilsidesætter ikke gældende lovgivning inden for miljø-, natur- og kulturbeskyttelse. Konkret detaillovgivning skal overholdes uanset kommuneplanens målsætninger.

INTERNATIONALT

Slagelse i international sammenhæng
Slagelse Kommune er en del af Greater Copenhagen med en central placering i udviklingskorridoren mellem Skandinavien, Tyskland og resten af Europa. Hovedstadsområdet og Øresundsregionen er i dag nemt tilgængelige, og Femern Bælt forbindelsen vil betyde forbedret adgang til store tyske byområder, herunder Hamborg med næsten 1,9 millioner indbyggere, Kiel (247.000), Lübeck (216.000) og Rostock (209.000).

De nære naboer i Sverige og Tyskland er vigtige samarbejdspartnere i Slagelse Kommunes internationale arbejde. EU’s forskellige støttemuligheder gør det muligt at etablere internationalt samarbejde inden for forskellige fagområder eller på baggrund af geografiske tilhørsforhold i de såkaldte interregionale områder. Slagelse Kommune er omfattet af hele fem Interreg-programmer, som gør det muligt for kommunen at samarbejde med nære europæiske naboer: Interreg Deutschland – Danmark, Interreg Øresund – Kattegat-Skagerrak, Interreg South Baltic, Interreg Baltic Sea Region samt Interreg North Sea Region. Derudover findes flere relevante, mere fagorienterede, støtteprogrammer, som kan være gode værktøjer for kommunens udvikling. De programmer, som bedst matcher den kommunale opgaveportefølje, er: Erasmus+ til folkeskoler og børnehaver, LIFE til klima og miljø, URBACT til byudvikling, Horizon Europe til forskning og innovation samt Folkesundhedsprogrammet og Active Assisted Living til sundhedsprojekter.

Internationale projekter og partnerskaber bidrager med værdifuld inspiration og læring, der bruges til at udvikle og forbedre serviceydelser til kommunens borgere og skabe bedre vækstbetingelser for erhverv og uddannelser.

Til en bæredygtig vækst og udvikling af erhvervsliv og arbejdsmarked er der ligeledes brug for internationalt samarbejde og udsyn. Det handler både om innovationssamarbejder, eksport og international rekruttering, som er forudsætninger for øget vækst og konkurrenceevne. Den udvikling understøtter Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har også brug for at tiltrække internationale investeringer og virksomheder, hvorfor der samarbejdes med både Invest in Denmark og Copenhagen Capacity, som en del af Greater Copenhagen samarbejdet.