4. Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig, og med det vil havene stige, og sammen med flere storme vil kysterne og lavtliggende arealer komme under pres. Samtidig vil der komme flere kraftigere og mere voldsomme regnskyl, der vil sætte regnvandsledninger og kloakker under pres. Temperaturen vil stige, og der vil komme mere nedbør og stigende grundvandsstand. Nedbøren vil være mere ujævnt fordelt med vådere vintre og tørrere somre.

Konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre sig imod, men gennem langsigtet og målrettet planlægning er det muligt at forebygge mange væsentlige skader i forbindelse med skybrud og stormflod.

Under dette tema udpeges områder, der er potentielt oversvømmelses- eller erosionstruede, og der stilles krav til afværgeforanstaltninger ved planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg og ændret arealanvendelse i områder, der er udsat for oversvømmelse og erosion.

Byudvikling dækker over ændring eller udlæg af nye byområder. Ved særlige tekniske anlæg forstås eksempelvis trafik- og kommunikationsanlæg, forsynings-, miljø- og andre tekniske driftsanlæg. Ved ændret arealanvendelse forstås, at det i forbindelse med et kommuneplantillæg og/eller en lokalplan vurderes, om planens formål og anvendelse er af en sådan karakter, at området fortættes eller intensiveres.

Under dette tema er der retningslinjer for:

4.1 Klimatilpasning langs kysten

4.2 Klimatilpasning i byerne

4.3 Klimatilpasning i det åbne land

4.4 Klimatilpasning grundvand

Derudover er der i kommuneplanens hovedstruktur og i afsnittet ”Generelle rammer for Slagelse Kommune” under kommuneplanens rammer beskrevet principper for regnvandshåndtering. Endvidere er der i rammer, der er udpeget som oversvømmelses- og erosionstruede, en note om, at der ved ny planlægning skal etableres afværgeforanstaltninger, der tager højde for risiko for oversvømmelse og erosion.

Vil du vide mere

Retsinformation